Läromedelsinköp i Sverige

Tabellen nedan redovisar Sveriges samtliga kommuners inköp av läromedel för åren 20152019. Du hittar också information om antal elever per kommun och snittkostnad för läromedelsinköp per elev.

Information om statistiken
Källor: Läromedia, Skolverket och  SCB.

Information om statistiken

Källor: Läromedia, Skolverket och  SCB.

  1. De statistiska brytningarna rör bara grundskolan.
  2. Eftersom friskolornas faktiska läromedelsinköp inte finns med i den offentliga statistiken har vi antagit att de lägger motsvarande kostnadsandel på läromedel som kommunen där eleverna är folkbokförda.
  3. Eftersom skolan har ett brutet verksamhetsår har vi räknat med att antalet folkbokförda elever under läsåret 2018/19 korresponderar mot inköpen under 2018
  4. I de fall då kommunalförbund har stått för inköp till kommunerna har vi fördelat de totala inköpen mellan kommunerna baserat på deras relativa elevantal. Större kommuner har då tilldelats en större vikt av inköpen. För Göteborgsregionen (GR) 2019 har vi dock fått del av inköpsdata från de ingående kommunerna och de fristående skolorna, vilket innebär att de ingående kommunernas siffror kan återges utan antaganden under det året.
  5. I de fall det saknades uppgifter från Läromedia om en viss kommun för ett visst år har vi utgått från att kommunen inte gjorde några inköp. Inköpen har därmed blivit nollade det året.

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.
E-post: stefan.p[email protected], Telefon: 076-538 22 77