Läromedelsföretagens hållbarhetspolicy

Antagen av Läromedelsföretagen februari 2023

Bakgrund

Läromedelsföretagen har som bransch en unik möjlighet att bidra positivt till hållbarhet genom att befrämja god utbildning för alla. Utbildning lyfts fram som ett av de 17 viktiga hållbarhetsmålen i svenska regeringens Agenda 30 där mål 4 är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla. Även mål 5 (uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt) samt mål 8 (varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt) anser vi vara viktiga mål för våra medlemsföretag att uppmärksamma.

Läromedelsföretagens hållbarhetsfrågor hanteras inom de tre delarna i begreppet ”ESG” – miljö, socialt och bolagsstyrning. Läromedelsföretagen uppmanar sina medlemmar att identifiera inom vilka områden respektive företag har störst möjlighet att påverka, för att sen arbeta för att påverka och mäta förbättringarna.

Miljö

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocool) och är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp. Standarden omfattar de sex växthusgaserna CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs och PFCs. Enligt denna standard möts utsläppen i det som kallas scope 1, 2 och 3.

Som tjänsteföretag har läromedelsföretagens medlemmar typiskt små utsläpp i scope 1 och 2. Den största miljöpåverkan ligger typiskt i scope 3, hos leverantörer i form av tryck av böcker och transporter. Förutom tryckta böcker är nu digitala tjänster med tillkommande datalagring och slutanvändarnas enheter nya naturliga delar av läromedelsproduktion och leverans. Vi uppmuntrar våra medlemsföretag att ta ett brett livscykelperspektiv vid utsläppsanalyser och att ta ansvar för relationen till alla leverantörer genom hela utgivningsprocessen. Val av leverantörer ska bidra till att minimera miljö- och klimatpåverkan samt minimera negativa effekter på mänskliga rättigheter

Riktlinjer för utsläppssänkande åtgärder kan medlemsföretagen finna stöd för till exempel via Green House Gas Protocols Corporate Standard (GHG) och ISO Standard 14064-1.

Organisationer som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sina certifieringssystem av tryckpapper är till exempel Forest Stewardship Council (FSC-papper) och The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC-papper). Ursprungsspårning av pappersråvara och riskerna för avskogning lyfts som kvarstående utmaningar och faktorer att särskilt beakta för medlemsföretagen.

Socialt

Personalen är våra medlemmars viktigaste tillgång, och Läromedelsföretagen uppmanar sina medlemmar att skapa en kultur där medarbetare kan växa genom erfarenhets- och kompetensutveckling för att skapa hållbara organisationer. I centrum för social hållbarhet för våra medlemmar står även mental och psykisk personalomsorg samt mångfald, jämlikhet och inkludering.

För att betraktas som en trovärdig samhällsaktör behöver Läromedelsföretagens medlemsföretag bedriva en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet som positivt samverkar med leverantörer och läromedelsanvändare. Våra medlemsföretags roll i ett hållbart samhälle bygger även på att vi verkar för ett ansvarsfullt agerande genom information och utbyte av erfarenheter med statliga myndigheter, kommunala huvudmän och skolor. Läromedelsföretagen är en aktiv deltagare i diskussioner med dessa parter och arbetar med att ställa krav på beslutsfattare och myndigheter för att ständigt verka för en förbättrad utbildning i Sverige.

Bolagsstyrning

Även bolagsstyrningen är viktiga områden för våra medlemsföretags hållbarhetsarbete. , vilket innebär att t.ex. utforma uppförandekoder där riktlinjer kring barnarbete, korruption, mobbning, sexuella trakasserier och visselblåsarstrategier framställs. Uppförandekoder omfattar typiskt både företagets eget arbete samt även dess leverantörers. Vi uppmuntrar våra medlemmar att utforska hur de kan dra nytta av uppförandekoder och underliggande styrdokument i sitt hållbarhetsarbete. Vi uppmuntrar även våra medlemmar att genomföra utsläppsanalyser samt att sätta minskningsmål.

Regeringens mål och kommande lagstiftning

Som bransch följer vi den svenska regeringens och EU:s prioritering av hur vi kan arbeta för att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Läromedelsföretagen uppmuntrar medlemsföretagen att följa och stötta det hållbarhetsarbete som till exempel föreslås enligt Agenda 30 och EU:s kommande hållbarhetsdirektiv, CSRD.

Agenda 30
Ett urval av de mål ur svenska regeringens Agenda 30 som direkt är tillämpbara för Läromedelsföretagens medlemsföretag:

● Mål 4 – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla.
● Mål 5 – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
● Mål 8 – Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
● Mål 10 – Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
● Mål 12 – Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
● Mål 13 – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
● Mål 15 – Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer om Agenda 30

EU:s kommande hållbarhetsdirektiv CSRD (The Corporate Sustainability Reporting Directive)
EU har kommunicerat att alla noterade och stora företag, och därmed flera av Läromedelsföretagens medlemsföretag, ska omfattas av ett rapporteringskrav inom följande områden från 2025:
● miljöfrågor
● sociala frågor och bemötande av anställda
● respekt för mänskliga rättigheter
● anti-korruption och mutor
● mångfald i företagsstyrelser (när det gäller ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund)

Läs mer om EU:s kommande hållbarhetsdirektiv