Statistik försäljning läromedel

En förutsättning för en bra och pedagogisk undervisning är kvalitetssäkrade, aktuella och relevanta läromedel för både lärare och elever. Tillgänglig statistik visar dessvärre att tillgången till läromedel är låg och att läromedelsinköpen varierar stort beroende på kommun.

Definition läromedel
När vi talar om läromedel utgår vi från skollagens definition. Från och med 1 juli 2024 definieras läromedel i skollagen som: ett kvalitetssäkrat tryckt eller digitalt verk som är avsett att användas i undervisningen, som överensstämmer med relevanta delar av tillämplig kurs-, ämnes- eller ämnesområdesplan och läroplanen, och som är utgivet av någon som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art.

Statistikkällor
Läromedelsföretagen tillhandahåller statistik över Läromedelsföretagens medlemmars försäljning av läromedel under 2018-23 och kurslitteratur under 1999-2023. Läromedelsföretagens medlemmar beräknas utgöra 95 % av den totala försäljningen av läromedel.  Värdena är omräknade till 2023 år penningvärde med KPIF. 

I denna statistik presenteras hur försäljning av läromedel i grundskolan, gymnasiet och av högskolelitteratur  har förändrats över tid.