Policy för tillgängliga digitala läromedel

Antagen av Läromedelsföretagen 27 september 2022

Bakgrund

Att utveckla tillgängliga digitala läromedel handlar om att underlätta för alla elever att ta till sig innehållet och på så sätt undanröja hinder för lärandet. Särskilt tydligt blir detta för elever med funktionsnedsättningar. I en genomsnittlig skolklass i Sverige har flera elever någon form av funktionsnedsättning. Det handlar till exempel om elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt elever med syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning. Därtill kommer de elever som har ett annat modersmål än svenska och för dessa kan till exempel läs- och skrivsvårigheter förstärkas av att man inte förstår det nya språket. Skolor och myndigheter är skyldiga enligt lag att erbjuda tillgängliga och inkluderande lärmiljöer och digitala läromedel är en del i en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag 2022 och kommer att tillämpas på en rad branscher från 2025. Det är ännu oklart om och hur digitala läromedel kommer att omfattas av lagen.

Syfte

Denna policy är framtagen av Läromedelsföretagen med anledning av en ökad användning av digitala läromedel och en ökad medvetenhet om vikten av tillgängliga läromedel. Från kunder har kraven på hög tillgänglighet ökat alltmer de senaste åren och därför bör frågan lyftas för att enas om målsättningar och gemensamt sträva efter att göra digitala läromedel mer tillgängliga.

Riktlinjer för tillgänglighet

För svenska läromedelsproducenter ger Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) värdefull vägledning i vilka egenskaper i digitala läromedel som gynnar elever med särskilda behov. SPSM ger även en översikt över de riktlinjer, lagar och standarder som ger vägledning vid läromedelsproduktion.

Det finns redan väl utarbetade riktlinjer för vad som gör ett digitalt läromedel tillgängligt. Till grund för dessa ligger WCAG som är internationella riktlinjer för tillgängliga webbsidor. De bygger på fyra bärande principer, som säger att webbapplikationer ska vara
● möjliga att uppfatta
● hanterbara
● begripliga
● robusta

Vid utveckling av digitala läromedel är det värdefullt att tänka in tillgänglighet från början. Genom att arbeta enligt principen ”design för alla” ökar sannolikheten att läromedlet blir tillgängligt för alla elever utan en alltför stor merkostnad. Det som är bra för en liten grupp av elever med särskilda behov är som regel bra för alla elever.

Egenskaper hos digitala läromedel som gör dem mer tillgängliga är till exempel
● Inspelad text
Texten går att lyssna på

● Åtkomlig text
Fungerar med alternativa verktyg, såsom talsyntes eller punktskriftsskärm

● Alternativa styrsätt
Läromedlen går att styra och navigera i på flera sätt

● Tydlig layout
Struktur och bilder förstärker innehållet. En avskalad och tydlig design stänger ute distraktioner och ger förutsägbarhet.

● Individuella inställningar
Användaren kan ställa in till exempel textstorlek, typsnitt och bakgrundsfärg.

Ovanstående egenskaper är hämtade från SPSM:s sida Hitta läromedel som kategoriserar läromedel utifrån egenskap.

Målsättningar

I utvecklingen av digitala läromedel strävar Läromedelsföretagens medlemmar efter att
● arbeta efter de standarder och riktlinjer som gäller för digitala läromedel
● tänka in tillgänglighet från början och utveckla enligt principen ”design för alla”
● upplysa lärare och elever om vikten av tillgänglighet och berätta om på vilket sätt de digitala läromedlen är tillgängliga för att möta särskilda behov