Läromedelsföretagens kvalitetspolicy för tryckta och digitala läromedel

Läromedelsföretagen är en samarbetsorganisation för Sveriges läromedelsproducenter, vilka tar fram läromedel till skolor, högskolor, vuxenutbildningar och andra delar av utbildningsväsendet. Uppdraget är att utveckla läromedel av hög kvalitet för en likvärdig utbildning. Vi som är medlemmar i Läromedelsföretagen skapar läromedel så att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.

Tillsammans har vi antagit en särskild kvalitetspolicy för att tydliggöra vårt löfte att utveckla kvalitativa läromedel för landets elever och lärare. Policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar. Våra läromedel ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

Ger förutsättningar att klara uppsatta mål

Alla läromedel som ges ut av Läromedelsföretagen ska ge eleverna förutsättningar att klara de kunskapsmål som finns för olika ämnesområden. De ska främja individuell inlärning och självständig förståelse samt underlätta övergången till högre årskurser. Läromedlen ska stötta, vägleda, utmana eleverna och ge fördjupning. De ska också väcka intresse och vilja hos elever att lära sig mer.

Våra läromedel ska underlätta lärarnas bedömning av elevernas kunskapsnivåer. Lärare ska ha möjlighet att avgöra om de lever upp till kunskapskraven eller om de behöver mer stöd. Det är viktigt att lärarna har möjlighet att välja de läromedel som passar den egna elevgruppen och de enskilda eleverna bäst. Våra läromedel ska svara mot olika typer av stöd som elevgrupper och enskilda elever kan behöva. Det kan till exempel vara språkstöd för elever från olika modersmål och elever med dyslexi eller andra funktionsvariationer.

Kvalitetssäkrad utvecklingsprocess

Våra läromedel är förankrade i skolans värdegrund och utgår från läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. För att säkerställa detta hämtar vi aktivt in underlag om förändringar i läro- och kursplaner så att relevanta läromedel finns att tillgå. En kontinuerlig dialog med beslutsfattare kring dessa förändringar är en förutsättning för att vi ska kunna ta fram kvalitativa läromedel. Läromedelsföretagen säkerställer att de läromedel som utvecklas alltid främjar lärande genom att stödja lärarnas yrkesutövning och vägleda eleverna när de inhämtar kunskap.

Vi utvecklar alltid våra läromedel enligt en kvalitetssäkrad utvecklingsprocess, som börjar med att inventera de behov som finns hos elever och lärare. Att utveckla ett läromedel från grunden, med alla dess komponenter, är ett gediget arbete som ofta tar flera år från idé till färdigt läromedel.

Våra författare är centrala i denna utvecklingsprocess. De är skickliga lärare med stor ämneskunskap och har även en gedigen kompetens att skriva och förmedla kunskap. Våra läromedel utvecklas antingen av en enskild författare eller av ett team. Oavsett hur, sker det alltid i tät dialog med lärare och elever. Eftersom många av våra läromedelsförfattare arbetar heltid i skolan har de möjlighet att prova och kvalitetsförbättra sina texter, läromedel och pedagogik i klassrummet.

Utvecklingen sker också i samarbete med andra expertgrupper som till exempel formgivare, illustratörer, systemutvecklare och experter inom UX-design. Vi ser alltid till att rätt och oberoende specialkompetens används och tas in för olika faser i utvecklingen. Det sker genom att lärare testar läromedlet i klassrummet eller att forskare och ämnesexperter genomför en djup faktagranskning.

Vi har en kontinuerlig kontakt med lärare och skolledare som använder våra läromedel. För oss är dialogen oerhört viktig för utvecklingen av läromedel. Genom dialog kring hur läromedel används av lärare tillsammans med den data vi får från användning gör vi förbättringar av materialet löpande och använder denna kunskap vid nyutveckling av läromedel.

Vi förespråkar även en kontinuerlig dialog med myndigheterna inom skolväsendet. Syftet med denna dialog är att på bästa sätt säkerställa att ändamålsenliga läromedel finns tillgängliga inom utbildningsområdet. Läromedelsföretagen välkomnar synpunkter som rör det material som vi ger ut. Hos respektive läromedelsföretag ska det alltid finnas tydlig information om vart man kan vända sig med frågor eller synpunkter på utgivet material.

 

Kunskapsbaserat och engagerande innehåll

Läromedelsföretagen utgår alltid från att skapa ett intressant innehåll som lever upp till läroplaner och kursplaner, oavsett om läromedlet är i tryckt eller digital form.

Våra läromedel innehåller olika texter, övningar, bilder, rörligt material och ljud, i tryckt och digital form. De ska även vara tillgängliga, objektiva och flexibla – och lärare ska kunna anpassa både nivåer, övningar och ämnesinnehåll efter elevers olika behov till exempel genom digitalt lättillgängligt övningsmaterial, inläst ljud eller lässtöd.

Elevens förmåga att analysera, tillämpa kunskap och tänka både kritiskt och självständigt ska främjas för att förbereda eleven för det demokratiska samhället och dess mångfald.

Olika ämnen har olika behov av uppdatering och korrigering, men innehållet i våra läromedel ses över löpande och materialet uppdateras kontinuerligt. Våra läromedel är alltid sakliga, har relevant ämnesvetenskapligt innehåll, och visar olika perspektiv. I tillägg prövas och utvecklas nya format och metoder utifrån kursplanernas krav på att allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Syftet är att alla elever ska kunna guidas och fångas upp genom hela kursplanen.

 

Stöd för lärarna

Våra lärarhandledningar ger stöd och vägledning för att planera och genomföra undervisningen. De tjänar både som inspiration för den erfarna läraren och ger en mer handfast guidning för den oerfarne. En handledning innehåller sådant som praktiskt kopieringsunderlag, diskussionsmaterial, diagnoser och lösningsförslag så att lärarna kan få inspiration och tips på en varierad och engagerande undervisning.

Att en lärare utnyttjar den lärarhandledning som finns är tidsbesparande och effektiviserar lärarnas arbete. Våra lärarhandledningar ska ge stöd och råd i att planera och genomföra undervisningen genom att förmedla läromedlets didaktiska tanke och inspirera till att använda läromedlets alla delar.

Vårt material ska vara lätt för lärare och elever att använda och anpassa utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. Materialet ska skapa ett sammanhang och en progression i lärandet. Det ger även läraren stöd att bedöma undervisningen genom uppföljning och utvärdering av resultaten, vilket ligger till grund för betygssättningen.

Forskning och pedagogik

Läromedelsföretagen tar alltid vara på nya forskningsrön inom utbildningsområdet. I takt med att samhället förändras ändras också rönen inom pedagogik och inlärning. Det handlar både om att nya rön ersätter gamla, men även om att nya, parallella teorier och resonemang tar plats vid sidan av befintliga. Läromedelsföretagens experter har som uppgift att översätta de teorier och resonemang som kommer till genom modern forskning till användbara läromedel. Det kan till exempel handla om att avgöra vad som är av historisk relevans, korrekt språkbruk eller hur själva utbildningen bäst bör utformas. Detta är en viktig del i Läromedelsföretagens kvalitetssäkrade utvecklingsprocess.

Dataskydd och integritet är centrala frågor i en mer digitaliserad skola

Användning av digitala läromedel innebär oftast att personuppgifter behandlas och lagras av läromedelsleverantören, förlaget. För Läromedelsföretagens medlemmar innebär detta ett stort ansvar. Våra medlemmar samlar inte in mer personuppgifter än vad som är relevant för ändamålen. Personuppgifter lämnas inte heller vidare till annan part för annat nyttjande av sådana uppgifter. Sådana personuppgifter används inte heller för reklam. Flertalet användare av de digitala läromedlen är barn och vi visar särskild försiktighet med sådana personuppgifter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och de skyddas mot otillåten eller obehörig åtkomst.

Våra medlemsföretag kan vara såväl personuppgiftsansvariga som personuppgiftsbiträden. I förhållande till skolhuvudmannen är huvudmannen personuppgiftsansvarig och förlaget i regel personuppgiftsbiträde. I dessa fall ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med skolhuvudmannen. I dataskyddsfrågorna vill vi vara ett stöd i våra kunders strävan att skydda data. I samband med att vi ingår avtal så är det naturligt för oss att förlag och kund gemensamt analyserar vilka dataflöden som finns, vilka uppgifter som behandlas för vilka ändamål och på vilka grunder, huruvida några av dessa är känsliga. I sådana samtal är våra medlemmar både kompetenta och lyhörda.

 

 

Om Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för 90 procent av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

 

Följande läromedelsföretag är medlemmar:

Beta Pedagog                       Bilda Förlag                          Bonnierförlagen Lära

Capensis förlag                    Clio-Bonnier Education      Digilär

Folkuniversitetets förlag    Gleerups Utbildning            Hands-On Science Text

Iustus Förlag                         Liber                                      Majemaförlaget

Natur & Kultur                     Norstedts juridik                  Nypon Förlag

Sanoma Utbildning             SICA Läromedel                   Studentlitteratur

 

Om du har frågor eller synpunkter på utgivet material är du välkommen att kontakta våra medlemsföretag. Hos respektive läromedelsföretag finns det information om vart du kan vända dig.

Kvalitetspolicyn antogs den 22 oktober, 2020