Policy om standarder för digitala läromedel

Antagen av Läromedelsföretagen 31 mars 2022

Bakgrund

Inom det svenska skolväsendet finns många digitala tjänster som används av elever, lärare, skolledare och andra. Tillsammans utgör dessa tjänster vad som kan beskrivas som skolans digitala ekosystem. I ekosystemet finns tjänster för olika syften, till exempel kommunikation, administration, bedömning, planering, schemaläggning och lärande. Digitala läromedel är pedagogiska tjänster i detta ekosystem som används primärt av lärare och elever, men också av administratörer och IKT-pedagoger med flera. För att användningen av digitala läromedel ska vara så enkel och säker som möjligt krävs att informationsutbyte mellan delarna i ekosystemet sker samordnat och standardiserat.

Några tjänster inom skolväsendet är mer komplexa och kräver mycket information. Andra tjänster är mindre komplexa i fråga om vilken information som krävs. Till den senare kategorin hör digitala läromedel. Utifrån ett integritetsperspektiv ligger det i alla inblandades intresse att hålla nere användningen av personuppgifter i tjänsterna till ett minimum. För att kunna hantera och använda vissa digitala läromedel krävs till exempel användarens grupp- och skoltillhörighet och att lärarna kan identifiera sina elever. När överföringen av denna information sker på rätt sätt, blir det enkelt att beställa och tilldela läromedlen till rätt lärare och elev. För lärare och elever blir det enkelt att logga in och komma åt sina läromedel.

När läromedelsföretagen, edtech-branschen, myndigheter och andra aktörer samverkar för att standardisera detta informationsutbyte så minskar skolornas tid för administration av digitala läromedel och fokus kan läggas på det pedagogiska arbetet.

Standarder och samarbeten

Läromedelsföretagen verkar för öppna standarder och tjänster inom det svenska skolväsendet. Vi strävar efter transparens och samutveckling mellan alla parter, till exempel beställare, distributörer, läromedelsproducenter och skolhuvudmän. Om alla aktörer i branschen enas om vilka öppna standarder och tjänster som ska användas minskar skolornas administration. Det förhindrar också inlåsningseffekter och gör det enklare för en skolhuvudman att välja leverantör och att kunna byta till en annan.

Läromedelsföretagens medlemmar deltar aktivt i de samarbeten som finns och främjar smidigt informationsutbyte mellan skolhuvudmännen, digitala läromedel och andra tjänster i skolans ekosystem. Viktiga arenor för dessa samarbeten är

● FFIS (Forum För Informationsstandardisering i skolväsendet)
Skolverkets samlande forum för interoperabilitet och informationsutbyte

● SiS TK 450 (Svenska institutet för standarder, tekniska kommittén 450)
Kommittén för informationshantering inom utbildningssektorn. Inom TK450 finns bland annat AG 10 (Arbetsgrupp 10, Gränssnitt för informationsutbyte i skolan) som ansvarar för standarden SS 12 000 och AG 06 (arbetsgrupp 6, Digitala lärresurser) som arbetar för att standardisera processen för beställning och leverans av digitala läromedel.

● Skolfederation
Internetstiftelsens standard för inloggning inom skolväsendet, och samtidigt en viktig samlingsplats för diskussioner om tekniska standarder mellan olika aktörer inom skolväsendet.

Flera av Läromedelsföretagens medlemmar har också tagit initiativ till och deltagit i arbetet inom EGIL (Elever och Grupper i Läromedel), Skolsynk (provisionering med Google- och Microsoft-konton) och BoL (Beställning och Leverans av läromedel). De tjänster som utvecklas inom dessa samarbeten är kostnadsfria för skolhuvudmännen och bygger givetvis på samma standarder och principer om transparens som har beskrivits ovan.

Målsättningar

Läromedelsföretagen strävar efter att utveckla sina digitala läromedel i enlighet med de standarder som finns. Vi ser att de kommande digitala nationella proven (DNP) liknar digitala läromedel i fråga om vilken information som behöver föras över för att kunna använda respektive tjänst. Därför kommer Skolverkets rekommendationer för DNP vara vägledande för såväl skolhuvudmän som läromedelsleverantörer i hur digitala läromedel ska hanteras och användas.

Vidare anser Läromedelsföretagen att nya integrationer och samarbeten ska ske enligt senaste versionen av relevanta standarder, medan det är önskvärt att existerande och fungerande integrationer fortsatt kan fungera under en period.

Läromedelsföretagen ska verka för att varje integration med andra tjänster inom skolans ekosystem ska ske enligt gällande standarder. Genom att använda färdiga tjänster som bygger på standard kan vägen till att ha ett standardiserat informationsutbyte kortas avsevärt för den enskilda skolhuvudmannen.