Positivt att utredningen understryker vikten av tillgång till läromedel

Utredningen om Stärkta skolbibliotek och läromedel har nu presenterat sitt slutbetänkande. Läromedel spelar en viktig roll för elevernas lärande och därför ser branschorganisationen Läromedelsföretagen positivt på att en statlig utredning tittat närmare på dessa. Läromedelsföretagen tar nu del av utredningens förslag och kommer under de närmaste dagarna att analysera dessa djupare.

Utredningen har haft en bra dialog med berörda parter, exempelvis elevorganisationer, lärarfacken och Läromedelsföretagen, vilket resulterat i konstruktiva förslag med fokus på att stärka elevernas och lärarnas tillgång till läromedel.

– Utredningen uppmärksammar behovet av tydligare lagstiftning för att stärka läromedlens roll i skolan och att avsaknaden av läromedel försvårar för elever att nå sina kunskapsmål. Läromedelsföretagen ser förstås positivt på detta, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

Utredningen uppmärksammar att det behövs mer resurser för inköp av läromedel, men också att skolledare och huvudmän behöver ge lärare tid att välja rätt läromedel för just dem och deras elever. Gustav Fridolin, regeringens särskilda utredare, lyfter också att med bra läromedel och lärarhandledningar kan lärare lägga mer tid till planering, reflektion och stöd till eleverna samt att läromedel spelar en viktig roll för elevers språkutveckling. Detta är viktiga slutsatser.

– Vi välkomnar att utredningen tagit fasta på läromedlens betydelse i undervisningen och har lyssnat på både lärare, som vittnar om att många huvudmän inte avsätter tillräckliga ekonomiska resurser för läromedel, och på de elever som berättar att de saknar aktuella läromedel i flera ämnen. Vi kommer nu att titta närmare på utredningens betänkande och ser fram emot en fortsatt dialog, säger Stefan Persson.

Läs mer:

Pressmeddelande: Anna Ekström tar emot utredning om läromedel och inspelad pressträff 17 augusti 2021

Hela utredningen: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, SOU 2021:70