Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024

Regeringen har avsatt 658 miljoner kronor i statsbidrag för att skolhuvudmän ska kunna köpa in mer läroböcker och lärarhandledningar 2024. Syftet är att skolan ska bli mer likvärdig och att öka undervisningens kvalitet.

Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Bidraget är avsett att täcka kostnader för inköp av läromedel som är direkt kopplade till undervisningen och främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling.
För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera läromedel motsvarande en genomsnittlig läromedelskostnad per elev under de senaste tre åren.

Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

– Läromedelsföretagen välkomnar regeringens beslut. Lärare, elever och föräldrar efterfrågar mer läromedel i skolan då tillgången allt för länge varit låg. God tillgång till kvalitativa läromedel är ett viktigt verktyg för att nå kunskapsmålen i skolan och därför är detta ett viktigt steg i rätt riktning, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

Läs mer om viktiga datum, villkor och hur man ansöker om statsbidrag för inköp av läromedel 2024 på Skolverkets sida