Positivt att regeringen betonar vikten av tillgång till läromedel av hög kvalitet

Regeringen tillsätter en ny utredning för att se till att läromedel i svensk skola håller hög kvalitet. Branschorganisationen Läromedelsföretagen välkomnar utredningen och kvalitetsgranskning av läromedel.

– Vi är positiva till läromedelsutredningen. Kvaliteten och tillgången på läromedel är avgörande för elevers skolresultat, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

Bra läromedel bidrar till kunskapsresultat
För Läromedelsföretagen är hög kvalitet en självklar del i arbetet med läromedel. För att säkerställa hög kvalitet har branschorganisationen tagit fram en kvalitetspolicy. Den beskriver processen för att utveckla och utvärdera läromedel med hög kvalitet, liksom vilket innehåll och vilken struktur som behövs och varför.

– Bra läromedel bidrar till att elever uppnår kunskapsmålen, de har nära koppling till skolans läro- och kursplaner och stöttar både lärare och elever, säger Stefan Persson.

Alla lärare och elever måste ha tillgång till läromedel
Förutom hög kvalitet är också tillgången på läromedel avgörande. Läromedelsföretagen har i dialog med Skolverket och Utbildningsdepartementet framfört vikten av att alla lärare och elever har tillgång till läromedel, vilket idag inte är fallet. Idag får en elev i den svenska grundskolan läromedel för i genomsnitt omkring 600 kronor per år. Det är en relativt liten summa jämfört med många andra länder.

Positiv trend i Pisa-undersökning men oroande skillnader
I årets Pisa-undersökning får svenska elever bättre resultat jämfört med för tre år sedan, vilket är glädjande. Samtidigt ser vi att länder som Singapore och Finland, som placerar sig före Sverige i Pisa-undersökningen, satsar betydligt mer på läromedel. Trots en positiv trend i Sverige totalt sett visar den nya Pisa-undersökningen på oroande stora skillnader när det gäller kunskapsresultat. Elever i utsatta skolor i Sverige har större brist på läromedel än elever med socioekonomiskt starkare bakgrund.

Obehöriga lärare och studieovana behöver extra stöd
I tider med stor lärarbrist och särskilt för skolor med elever som kommer från hem med svag studiebakgrund, är läromedel centrala och nödvändiga verktyg för att elever ska kunna lyckas i sina studier.

– Vi hoppas att utredningen kommer att bidra till att fler lärare och elever får tillgång till de läromedel som de behöver för att lyckas i sina studier och att detta i sin tur bidrar till ytterligare förbättrade resultat i kommande Pisa-undersökningar, säger Stefan Persson.